CORPORATE TRAINING

บริการออกแบบ และจัดการฝึกอบรมภายในโดยเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อสร้างการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

รายละเอียดข้อมูลวิทยากร

การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

 1. องค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความรัก ความผูกพันแก่พนักงาน
 2. องค์กรทีต้องการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. องค์กรที่ประสบปัญหาอัตราการเขา-ออกของพนักงานสูง
 4. องค์กรที่ประสบปัญหาในการประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงาน และและระหว่างหน่วยงาน

 

Course Outline :

 

Community Building เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างทีมงาน การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น เพื่อเพิ่มความเชื่อใจและไว้วางใจในกลุ่ม (Trust Building) นำไปสู่การสร้างพลังกลุ่ม (Group Synergy) และความเป็นหนึ่งเดียวของคนในองค์กร (Community Building) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

 

การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งการทำงานอย่างทุ่มเทด้วยความรักต่อองค์กร ถือเป็นพันธะกิจที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ และถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

รูปแบบการอบรม/กิจกรรม :

บรรยาย          10 %

กิจกรรมเดี่ยว   10 %

กิจกรรมกลุ่ม    70 %

อื่นๆ               10 %

 

เครื่องมือในการอบรม :

– การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

– การพิจารณาไตร่ตรอง (Reflection)

– บรรยาย (Lecture)

– การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

– กิจกรรมท้าทายกลุ่ม (Group Challenge)

– สุนทรียะสนทนา/การฟังอย่างลึกซึ้ง (Dialogue / Deep Listening)

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับปฏิบัติและระดับบริหาร จำนวนไม่เกิน 25-30 คน

 

ระยะเวลาการอบรม :

2 วัน หรือ 3 วัน ต่อเนื่อง

 

วิทยากร / กระบวนการ : 

คุณณฐ ด่านนนทธรรม และ คุณจีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์

 

 


k.na2 k.jeranun2
 

 

วิทยากร / กระบวนการ : คุณณฐ ด่านนนทธรรม

 

การศึกษา : 

– หลักสูตร Training of Trainers ของ George Lakey จากสถาบัน Training for Change ประเทศสหรัฐอเมริกา

– หลักสูตรการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Co-Active Coaching) โดยสถาบัน Coaching Training Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

– จิตวิทยากระบวนการ (Process Work หรือ Process-Oriented Psychology)

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

ประสบการณ์ในการเป็นกระบวนกรจัดอบรมในรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับองค์กรต่างๆไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นกระบวนกรให้กับโครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าในประเทศพม่าและลาวกว่า 5 ปี

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

– หลักสูตร การโค้ช เพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต (Life Coaching) และการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (The Coach for Change)

– หลักสูตรการสร้างทีม (Team building) โดยการรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Self-Esteem)

– หลักสูตรการสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจกันในกลุ่ม (Trust Building) และการสร้างพลังกลุ่ม  (Group Synergy)โดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

 

งานปัจจุบัน : 

–  ทำงานเป็นกระบวนกรให้สถาบันเสมสิกขาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกในประเทศไทย

– นักแปลอิสระและเป็นกระบวนกรอิสระ สนใจแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตัวเองและการทำงาน เพื่อสังคมโดยประยุกต์หลักศาสนาศิลปะรวมทั้งวิธีคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ให้ร่วมสมัย


 

วิทยากร / กระบวนการ : คุณจีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์

 

การศึกษา : 

– ผ่านการฝึกฝนการจัดกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน Findhorn ประเทศสกอตแลนด์

– จบหลักสูตรขั้นสูงสุดของ Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากสถาบัน Coaches Training Institute (CTI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

–  หลักสูตร การโค้ช เพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต (Life Coaching) และการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (The Coach for Change)

– หลักสูตรการสร้างทีม (Team building) โดยการรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Self-Esteem)

– หลักสูตรการสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจกันในกลุ่ม (Trust Building) และการสร้างพลังกลุ่ม  (Group Synergy)โดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

 

งานปัจจุบัน : 

ทำงานด้านการโค้ชในระดับบุคคล และสอนการโค้ชให้กับกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนในประเทศพม่า สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

 

รายละเอียดข้อมูลวิทยากร

การสร้างภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

 1. องค์กรที่ต้องการสร้างผู้นำ/หัวหน้างานซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้แก่ทีมงานและองค์กร
 2. องค์กรที่ประสบปัญหาเรื่องผู้นำขาดความกระตือรือร้น การริเริ่มสิ่งใหม่ และไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้

 

Course Outline :

หลักสูตรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ในเรื่องของบทบาทและหน้าของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารและผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเหนือความคาดหมาย รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้น/สร้างแรงบันดาลใจทั้งของตนเองและผู้อื่น (Inspirational Motivation)  พร้อมทั้งการทำงานเป็นทีม

 

รูปแบบการอบรม/กิจกรรม :

บรรยาย          50 %

กิจกรรมเดี่ยว   10 %

กิจกรรมกลุ่ม    30 %

อื่นๆ                10 %

 

เครื่องมือในการอบรม :

– การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การแสดงบทบาทสมมติ (Roll Play)

– การพิจารณาไตร่ตรอง (Reflection)

– บรรยาย (Lecture)

– การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

– การระดมสมอง (Brainstorming)

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับปฏิบัติและระดับบริหาร จำนวนไม่เกิน 40 คน

 

ระยะเวลาการอบรม :

2 วัน

 

วิทยากร / กระบวนการ : 

รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล


k.ruttikan
 

วิทยากร / กระบวนการ : รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

 

การศึกษา : 

– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรม-ศาสตร์ประยุกต์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

– ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภาวะผู้นำ จิตวิทยาองค์การ การทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

– การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SME

– หัวหน้าโครงการการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา

– การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

– วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ในการทำงาน  การพัฒนาเชาวน์อารมณ์สำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 

องค์กรเอกชน

เช่น บริษัทในเครือซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือน้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นต้น

 

หน่วยงานรัฐ

เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

สถาบันการศึกษา

เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

 

งานปัจจุบัน : 

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดข้อมูลวิทยากร

 การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

 1. องค์กรที่ประสบปัญหาการทำงานร่วมกัน ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เช่น อายุ (Generation), ความรู้-ทักษะในการทำงาน, ทัศนคติ, เพศ, ระดับการศึกษา เป็นต้น
 2. องค์กรที่ประสบปัญหาในการสื่อสาร การประสานงาน หรือการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
 3. องค์กรที่ต้องการพัฒนาให้พนักงานปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความขัดแย้ง หรือปัญหาต่างๆที่พบในงาน และสามารถร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

 

Course Outline :

หลักสูตรศิลปะแห่งการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเสมอในทีมงาน และในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่าง (Case Study) ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงความขัดแย้งระดับองค์กร และผ่านกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันความคิดเห็น มีประสบการณ์ร่วม เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจความต้องการของคู่สนทนา/คู่ขัดแย้ง เพื่อหาทางออกแก่ปัญหา/ความขัดแย้ง ซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win) และสร้างทัศนคติใหม่ที่มีต่อความขัดแย้ง

 

รูปแบบการอบรม/กิจกรรม :

บรรยาย          10 %

กิจกรรมเดี่ยว   10 %

กิจกรรมกลุ่ม    70 %

อื่นๆ               10 %

 

เครื่องมือในการอบรม :

– การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

– การแสดงบทบาทสมมติ (Roll Play)

– การพิจารณาไตร่ตรอง (Reflection)

– บรรยาย (Lecture)

– การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

– การระดมสมอง (Brainstorming)

– กิจกรรมท้าทายกลุ่ม (Group Challenge)

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับปฏิบัติและระดับบริหาร จำนวนไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการอบรม :

2 วัน หรือ 3 วัน ต่อเนื่อง

 

วิทยากร / กระบวนการ : 

คุณธนิดา ดิษยบุตร


k.chanida
 

วิทยากร / กระบวนการ : คุณธนิดา ดิษยบุตร

 

การศึกษา : 

– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรม-ศาสตร์ประยุกต์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

– ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภาวะผู้นำ จิตวิทยาองค์การ การทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

– การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SME

– หัวหน้าโครงการการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา

– การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

– วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ในการทำงาน  การพัฒนาเชาวน์อารมณ์สำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 

องค์กรเอกชน

เช่น บริษัทในเครือซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือน้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นต้น

 

หน่วยงานรัฐ

เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

สถาบันการศึกษา

เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

 

งานปัจจุบัน : 

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดข้อมูลวิทยากร

เทคนิคการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

 1. องค์กรที่ต้องการเพิ่มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการทำงานส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 2. องค์กรที่การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้ง นำมาสู่การประสานงานที่ผิดพลาด ทำให้ประสิทธิภาพหรือผลผลิตขององค์กรลดลง
 3. องค์กรที่ประสบปัญหาในการประสานงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน

 

Course Outline :

หลักสูตร Effective Organizational Communication Skill คือ การเรียนรู้การทักษะในการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน การอบรมเน้นให้เห็นความสำคัญและจำเป็นของการสื่อสารขณะทำงานร่วมกัน เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการสื่อสาร การฝึกพูดในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการอบรมจะใช้การบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทำ Case study   และการทำ Workshop ร่วมกัน

 

รูปแบบการอบรม/กิจกรรม :

บรรยาย          40 %

กิจกรรมเดี่ยว   10 %

กิจกรรมกลุ่ม    30 %

อื่นๆ               20 %

 

เครื่องมือในการอบรม :

– การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

– การแสดงบทบาทสมมติ (Roll Play)

– การพิจารณาไตร่ตรอง (Reflection)

– บรรยาย (Lecture)

– การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

– การระดมสมอง (Brainstorming)

– กิจกรรมท้าทายกลุ่ม (Group Challenge)

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับปฏิบัติและระดับบริหาร จำนวนไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการอบรม :

หลักสูตร 2 วัน

 

วิทยากร / กระบวนการ : 

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

 


k.vutichai
 

วิทยากร / กระบวนการ :  อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

 

การศึกษา : 

– Master BEHAVIORAL  SCIENCE  PSYCHOLOGY

– The Art of Designing  Games for Human  Behavioral  Testing

– The Science of  Modifying and Developing  Human  Behavior

– Experimenting in  Psychological   Testing

– The Science  Psychology  Workshop on Tour

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

-Master BEHAVIORAL  SCIENCE  PSYCHOLOGY

– The Art of Designing  Games for Human  Behavioral  Testing

– The Science of  Modifying and Developing  Human  Behavior

– Experimenting in  Psychological   Testing

– The Science  Psychology  Workshop on Tour

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

– วิทยากรบรรยายหลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหัวหน้างาน การบริหารจัดการ จิตวิทยาการบริหารและการแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆ องค์กร เช่น บริษัท BTS จำกัด(มหาชน), บริษัท  Toyota  จำกัด รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับบริษัทปูนตรานกอินทรี, กรมอาชีวศึกษา, กระทรวงสาธารณสุข

 

งานปัจจุบัน : 

ผู้อำนวยการและวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการประจำก่อการดี (ไม่) จำกัด

 

รายละเอียดข้อมูลวิทยากร

พลังแห่งการคิดเชิงบวก เพื่อจูงใจทีมงาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

 1. องค์กรที่ต้องการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ และมีความคิดเชิงบวกในการทำงานเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ไม่พึงประสงค์
 1. องค์กรที่ประสบปัญหาเรื่องบุคลากรขาดความกระตือรือร้น การริเริ่มสิ่งใหม่ และไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
 1. องค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพทางความคิดให้กับบุคลากรในด้านสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดเชิงบวกได้ด้วยตนเอง และสามารนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในแบบที่เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และลูกค้าพึงพอใจ

 

Course Outline :

หลักสูตร Positive Power & Motivation เรียนรู้เรื่องของการการสร้างพลังความคิดเชิงบวก กลยุทธ์ในการพัฒนาความคิด และความฉลาดทางด้านอารมณ์ เทคนิคการควบคุมความคิดและอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับทีมงาน โดยใช้รูปแบบการอบรมใช้การบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทำ Case study   และการทำ Workshop ร่วมกัน

 

รูปแบบการอบรม/กิจกรรม :

บรรยาย          50 %

กิจกรรมเดี่ยว   20 %

กิจกรรมกลุ่ม    30 %

อื่นๆ                0 %

 

เครื่องมือในการอบรม :

– การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การแสดงบทบาทสมมติ (Roll Play)

– การพิจารณาไตร่ตรอง (Reflection)

– บรรยาย (Lecture)

– การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

– การระดมสมอง (Brainstorming)

 

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร  จำนวนไม่เกิน 40 คน

 

ระยะเวลาการอบรม :

หลักสูตร 2 วัน (ต่อเนื่อง)

 

วิทยากร / กระบวนการ : 

อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ

k.vachira
 

วิทยากร / กระบวนการ : อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ

 

การศึกษา : 

– ระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– Certificate of Self Development . Day Top Institute, New York,U.S.A

 

ประสบการณ์ทำงาน : 

– ผู้อำนวยการโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

– ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Cifac จำกัด (ผู้ผลิตเครื่องประดับ เพื่อการส่งออก)

– ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพฤติกรรมองค์กรบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

– ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Talent บ.Think Beyond จำกัด

– ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บ.More Than Free จำกัด (Duty Free Bangkok Airways) เป็นต้น

 

ผลงานด้านการฝึกอบรม : 

– วิทยากรบรรยาย หลักสูตร คิดอย่างไรให้มีพลัง , 3Qเพื่อการพัฒนาตนเอง , EQกับภาวะผู้นำ การสร้างทีมงาน , การบริหารคนอย่างมืออาชีพ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 • องค์กรเอกชน เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ IRPC จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. จำกัด (มหาชน) DTAC, AIS, Central Group,บริษัท เซเรบอส ประเทศไทย จำกัด โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมโอเรียลเต็ล เป็นต้น
 • หน่วยงานธนาคารและรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรมส่งเสริมการส่งออก การเคหะแห่งชาติ องค์การเภสัชฯ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นต้น

 

งานปัจจุบัน : 

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน