QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ระบบประเมินคุณภาพองค์กร - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและจัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพภายในองค์กร ด้วยวิธีหลากหลายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

           Mind Edge Innovation Co., Ltd. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบประเมินคุณภาพองค์กรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยออกแบบทั้งระบบให้สามารถใช้งานได้จริง เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยเน้นผลลัพธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทั้งระหว่างทีมงานภายใน และการบริการลูกค้าภายนอก ซึ่งตลอดกระบวนการจัดทำการประเมิน จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลเก็บข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ผล ซึ่งทำให้ได้ผลประเมินที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล และสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาได้จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. การประเมินผลความพึงพอใจในการทำงานระหว่างทีมงานภายในองค์กร (Internal Customer Satisfaction Assessment)
  2. การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรในการให้บริการ (External Customer Satisfaction Assessment)
  3. การประเมินผลความพึงพอใจในการทำงานระหว่างทีมบริหาร (Leader Satisfaction Assessment)
  4. การตรวจสอบการให้บริการของพนักงานต่อลูกค้า (Mystery Shopper – Service Assessment)