HR BRANDING PROGRAM

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อกลุ่มคนทำงาน – บริการให้คำปรึกษาออกแบบและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยเน้นการสร้างแบรนด์ เพื่อดึงดูดบุคลากรให้มาร่วมงานกับองค์กร เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

           ปัจจุบันองค์กรต่างประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ จึงทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงในการดึงดูดพนักงานที่เก่งและดีเข้าองค์กร ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกสถานที่ทำงานของพนักงานเหล่านี้ ส่วนสำคัญล้วนมาจากเรื่องของชื่อเสียงองค์กร ความน่าเชื่อถือ บรรยากาศในการทำงาน รายได้ ความก้าวหน้าและสมดุลต่างๆในองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการสื่อสารจุดเด่น จุดแข็งของตัวเองให้เป็นที่รับรู้มากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสในการสรรหาพนักงานที่เก่งและดีเข้าร่วมงาน

 

           Mind Edge Innovation Co., Ltd. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ในมุมมองของการดูแลคนภายใน เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ที่พนักงานอยากร่วมงานด้วยเป็นอันดับแรก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้สมัครงานเป็นอย่างดี